ANTLR - translator CIM2OWL

Wprowadzenie

Przedmiotem zadania będzie translacja formatu CIM do OWL z wykorzystaniem generatora parserów ANTLR.

CIM, czyli Common Information Model, jest zorientowanym obiektowo modelem zarządzanych obiektów. Te zarządzane obiekty są odzwierciedleniem dowolnych zasobów systemowych. CIM jest wykorzystywany do określania sposobu wymiany danych pomiędzy aplikacjami zarządzającymi (np. WBEM). CIM Schema jest formalizacją tego modelu i może być definiowany przy pomocy Managed Object Format (MOF). W ramach tego laboratorium pod uwagę będzie brany podzbioru MOF.

Z kolei OWL, tj. Web Ontology Language, jest językiem ze składnią opartą na XML, a semantyką opartą na tzw. description logics. Służy do reprezentacji i przetwarzania danych w sieci WWW. OWL umożliwia opisywanie danych w postaci ontologii i jest językiem stworzonym do celów opisu Semantic Web.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi adresami:

Opis zadania

Poniżej opisany jest minimalny podzbiór MOF do obsłużenia w zadaniu Poniżej opisany jest minimalny podzbiór MOF do obsłużenia w zadaniu. Przyjmujemy, że:

Translator CIM2OWL tworzony będzie w dwóch etapach: