Flex - generator analizatorów leksykalnych

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Rozstrzyganie niejednoznaczności
 3. Rozpoznawanie kontekstu
 4. Stany
 5. Predefiniowane zmienne i funkcje
 6. Inne materiały

Wprowadzenie

Flex jest generatorem analizatorów leksykalnych (skanerów). Usiłując opisać flex-a w kilku zdaniach można powiedzieć, że:

Działanie flex-a jest schematycznie przedstawione na rysunku:

Wyrażenia regularne

Poniżej zaprezentowany jest zbiór wyrażeń regularnych udostępniach przez flex-a.

Wyrażenie ObejmujePrzykład
c dowolny znak nie będący operatorem a
\c zwykłe znaczenia znaku \*
"s" ciąg znaków "**"
. dowolny znak z wyjątkiem znaku nowej linii a.b
^ początej linii ^początek
$ koniec linii koniec$
[s] dowolny znak ze zbioru [0123abc]
[^s] dowolny znak nie będący w zbiorze [^0123abc]
[s1-s2] dowolny znak ze zbioru s1-s2 [0-9]
r* zero badź więcej wystąpień wyrażenia r a*
r+ jedno badź więcej wystąpień wyrażenia r a+
r? zero bądź jedno wystąpienie wyrażenia r a?
r{n,m} od n do m wystąpień wyrażenia r a{1,5}
r{m} dokładnie m wystąpień wyrażenia r a{5}
r1r2 wyrażenie r1 a następnie r2 ab
r1|r2 wyrażenie r1 lub r2 a|b
(r) wyrażenie r (a|b)
r1/r2 wyrażenie r1 gdy następuje po nim r2 a/b
<x> r wyrażenie r pod warunkiem przebywania w stanie x <x>abc

Przykłady:

Wyrażenie regularne Akceptowane ciągi znaków
flexflex
[0-9][^0-9]2a, 3%, 5m
L(R[0-9]|L[0-9])LR1, LL0
"-"?1-1, 1
0x[0-9A-F]+0xFF
DD" "[0-9]{7}DD 3452378

Schemat specyfikacji

Specyfikacja (wejście) dla flex-a to najczęściej plik z rozszerzeniem .l, np. example.l. Specyfikacja ma następujący układ:

	  definicje pomocnicze
	  %%
	  reguły 
	  %%
	  podprogramy pomocnicze

Sekcja definicje pomocnicze umożliwiaja zdefinowanie pomocniczych nazw dla złożonych wyrażeń regularnych oraz podanie kodu, który będzie bezpośrdnio kopiowany na początek kodu skanera.

Sekcja reguły zawiera wyrażenia regularnym wraz z przypisanymi im akcjami w języku C (lub C++).

Sekcja podprogramy pomocnicze umożliwia podanie kodu, który ma być skopiowany bezpośrednio na koniec pliku skanera.

Prosty przykład

Poniżej przedstawiony jest specyfikacja flexa dla skanera, który wyszukuje ciąg znaków lex i zamienia go na ciąg znaków flex.

%{
/* Program wyszukuje ciag znakow "lex" i zamienia go na ciag znakow "flex" */
%}

%%

lex	printf("flex");

%%

main() {
 printf("Zamiana lex na flex:\n");
 yylex();
 return 0;
 }

Źródła:  zamien.l

Uruchomienie

Aby wygenerować kod skanera wpisujemy:

flex zamien.l

Otrzymany w ten sposób kod należy skompilować:

gcc lex.yy.c -o zamien -lfl

Skaner można uruchomić z przykladowym plikiem testowym test_zamien:

./zamien <test_zamien

Makefile

Przykładowy Makefile:

PROG = example

all : ${PROG}

lex.yy.c: ${PROG}.l
		flex ${PROG}.l
	
${PROG}: lex.yy.c
		gcc -o ${PROG} lex.yy.c -lfl

Źródła:  Makefile

Więcej informacji:
http://developers.sun.com/solaris/articles/make_utility.html
http://www.gnu.org/software/make/manual/html_chapter/make.html#SEC_Top

Rozstrzyganie niejednoznaczności

Gdy więcej niż jedna reguła pasuje do ciągu wejściowego flex stosuje kolejno dwie zasady:

 1. Preferowany jest możliwy do uzgodnienia lexem o największej długości
 2. Wśród reguł, które uzgadniają lexem o tej samej długości preferowana jest reguła, która występuje wcześniej (innymi słowy przy równej długości ciągów znaków zadziała reguła wcześniejsza w specyfikacji)
%%
begin	printf("%s slowo kluczowe\n", yytext);	// regula 1 
[a-z]+	printf("%s identyfikator\n", yytext);	// regula 2 
.|\n	/* empty */

Jeżeli na wejściu pojawi się ciąg znaków beginner, to zadziała reguła 2 i flex potraktuje ciąg znaków jako identyfikator, bo reguła begin dopasuje 5 znaków, a reguła [a-z]+ dopasuje 8 znaków.

Jeżeli na wejściu pojawi się ciąg znaków begin, to zadziała reguła 1 i flex potraktuje go jako słowo kluczowe, bo obie reguły dopasowują po 5 znaków.

Źródła:  begin.l

Rozpoznawanie kontekstu

Zdarza się, że w różnych momentach analizy dla tego samego wzorca mają być zastosowane różne akcje. Taka sytuacja wymaga rozpoznawania kontekstu przez skaner.

Flex oferuje następujące metody rozpoznawania kontekstu:

Stany

Do rozpoznawania lewego kontekstu można wykorzystać również stany startowe. Zilustrowano to poniżej.

Przykład użycia stanów startowych

%{
 /* jaguar1.l
  Rozpoznawanie znaczenia slowa jaguar w zaleznosci od lewego kontekstu 
  przy uzyciu stanow */
%}

%s A B 

%%
^a		BEGIN(A);
^b 		BEGIN(B);
<A>jaguar	printf("Duzy kot\n");
<B>jaguar	printf("Sportowy samochod\n");
.|\n		;

Źródła:  jaguar1.l

Ten sam przykład z użyciem flagi

%{
/* jaguar2.l
  Rozpoznawanie znaczenia slowa jaguar w zaleznosci od kontekstu 
  z wykorzystaniem flagi */
char flag;
%}

%%
^a	flag = 'a';	
^b	flag = 'b';	

jaguar	switch(flag){
	  case 'a': printf("Duzy kot\n");
		   break;
	  case 'b': printf("Samochod sportowy\n");
		   break;
	}
.|\n	;

Źródła:  jaguar2.l

Flex udostępnia również stany wyłączne. W wyłącznym stanie startowym nie działają żadne reguły poza posiadającymi ten stan w prefixie.

%{
/* exclusive.l
  demonstruje dzialanie wylacznych stanow startowych */
%}

%x LITERAL
%%

raz        ECHO;
dwa        ECHO;
#         BEGIN(LITERAL);
<LITERAL>#     BEGIN(INITIAL);
.         /* empty */

Źródła:  exclusive.l  |  test_exclusive

Predefiniowane zmienne i funkcje

Obiekt predefiniowanyZnaczenie
ECHOprzekopiowuje dopasowany ciąg znaków na wyjście
yytextdopasowany ciąg znaków
yylengdługość dopasowanego ciągu znaków
yywrap()zwraca 1, gdy jest jeszcze coś na wejściu do przetworzenia; w przeciwnym razie zwraca 0
yymore()powoduje, że następny rozpoznany ciąg zostanie dopisany do aktualnego, w yytext otrzymamy ich konkatenację
yyless(n)pozostawia w yytext tylko n początkowych znaków, pozostałe zwraca z powrotem na wejście
REJECToznacza: "przejdź do innego wariantu"; porzuca aktualne dopasowanie i powoduje przejście do alternatywnej reguły; aktualnie dopasowany ciąg zostaje zwrócony na wejście
yyinwejście
yyoutwyjście
inputpobiera następny znak z wejścia
unput(c)wypisuje znak c na wyjście
yylvalzmienna globalna wykorzystywana do przekazania atrybutu tokenu przekazywanego do parsera

Przykłady:

%{
/* meta-dane.l
  demonstruje dzialanie funkcji yymore */
%}

%%

meta-  ECHO; yymore();
dane   ECHO;

Źródła:  meta-dane.l

%{
/* very_easy.l 
  demonstruje wykorzystanie dyrektywy REJECT */
%}

%%

very   printf("%s ",yytext); REJECT;
[a-z]+  ECHO;

Źródła:  very_easy.l

REJECT = yyless(0);

%{
/* block.l 
  Zliczanie wystapien ciagow znakow block i lock */
int block_c, lock_c;
%}

%%

block {
	 block_c++;
	 /* Po dopasowaniu ciagu block wycofaj 
      wszystkie znaki poza pierwszym do ponownej analizy */
	 yyless(1);	
   }
lock	lock_c++;
\n|.	/* empty */

%%

main(){
  
  yyout = fopen("scanner_output", "a+");
  yylex();
  fprintf(yyout, "block - %d, lock - %d.\n", block_c, lock_c);
  fclose(yyout);
}
	  	

Źródła:  block.l  |  test_block

%{
/* pary.l
  Tworzy statystyke wystapien wszystkich par malych liter */

int digram [26][26];
int i, j;
%}

%%
[a-z][a-z]	{
		 digram[yytext[0]-97][yytext[1]-97]++;
		 REJECT;
		}
.|\n		/* empty */
%%

main(){

/* wyzeruj tablice */
 for(i=0; i<26; i++) 
  for(j=0; j<26; j++)  
    digram[i][j] = 0;  

 yylex(); 
 
/* wypisz tablice */
/* Drukowanie podsumowań często umieszcza się także w funkcji yywrap */ 	   

  for(i=0; i<26; i++) 
    for(j=0; j<26; j++)  
     if (digram[i][j] != 0)   
 	   printf("%c,%c: %d\n", i+97, j+97, digram[i][j]);
}

Źródła:  pary.l

Inne materiały

Lex - A Lexical Analyzer Generator, M. E. Lesk,
Flex - manual po polsku,
Flex, version 2.5 - A fast scanner generator, Vern Paxson.